Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Anna Woźniak

[Konkurs] „Ukraińska Wymiana Młodzieży 2011.” Przyjmowanie wniosków od 07.02.2011


NABÓR WNIO­SKÓW DO VI EDY­CJI PRO­GRA­MU POL­SKO – UKRA­IŃ­SKA WY­MIA­NA MŁO­DZIE­ŻY 2011

O pro­gra­mie

10 000 mło­dych ludzi z Pol­ski i Ukra­iny

W ra­mach Pro­gra­mu prze­wi­dzia­no współ­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów obej­mu­ją­cych pobyt grup pol­sko-​ukra­iń­skich w Pol­sce, jak i na Ukra­inie, umoż­li­wia­jąc wza­jem­ne po­zna­nie kul­tu­ry oraz hi­sto­rii oby­dwu na­ro­dów.

200 pro­jek­tów rocz­nie

Pro­gram każ­de­go pro­jek­tu sa­mo­dziel­nie kształ­tu­ją pol­scy or­ga­ni­za­to­rzy w po­ro­zu­mie­niu z part­ne­ra­mi ukra­iń­ski­mi, nie­mniej jed­nak wa­run­kiem otrzy­ma­nia wspar­cia bę­dzie włą­cze­nie do pro­gra­mu pro­jek­tu na­stę­pu­ją­cych kom­po­nen­tów:
„Hi­sto­ria lo­kal­na”
„Kul­tu­ra re­gio­nu”
„Po­zna­je­my język są­sia­da”

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry ogła­sza nabór wnio­sków do VI edy­cji Pro­gra­mu Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go „Pol­sko – Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży” 2011.
O współ­fi­nan­so­wa­nie mogą ubie­gać się: szko­ły, sa­mo­rzą­do­we in­sty­tu­cje kul­tu­ry pro­wa­dzą­ce za­ję­cia z mło­dzie­żą, or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we.
Pro­gram skie­ro­wa­ny jest do dzie­ci i mło­dzie­ży w wieku 12 – 18 lat.
W ra­mach Pro­gra­mu moż­li­we jest współ­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów obej­mu­ją­cych pobyt w Pol­sce grupy mło­dzie­ży ukra­iń­skiej i pobyt na Ukra­inie grupy mło­dzie­ży pol­skiej, wraz z opie­ku­na­mi.
O przy­zna­niu współ­fi­nan­so­wa­nia de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń prze­sła­nych pocz­tą elek­tro­nicz­ną.
Tryb na­bo­ru:
1.Wnio­ski przyj­mo­wa­ne są od go­dzi­ny 8.00, 7 lu­te­go 2011 r. aż do wy­czer­pa­nia bu­dże­tu Pro­gra­mu.
2.Wy­peł­nio­ne for­mu­la­rze wnio­sku w for­ma­cie Word na­le­ży prze­słać za po­mo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: puwm@​nck.​pl
3.Pole „Temat” wia­do­mo­ści e-​ma­il musi za­wie­rać nazwę i sie­dzi­bę wnio­sko­daw­cy.
4.Wia­do­mość po­win­na mieć włą­czo­ną opcję: „Żądaj po­twier­dze­nia do­rę­cze­nia wia­do­mo­ści”.
5.Wnio­sko­daw­ca wy­sy­ła tylko 1 wia­do­mość.
6.Wy­dru­ko­wa­ną wer­sję wnio­sku, opa­trzo­ną pod­pi­sa­mi osób upo­waż­nio­nych do re­pre­zen­to­wa­nia wnio­sko­daw­cy, skła­da­nia oświad­czeń woli i za­cią­ga­nia w jego imie­niu zo­bo­wią­zań fi­nan­so­wych, wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi na­le­ży prze­słać pocz­tą na adres:
Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry
ul. Se­na­tor­ska 12
00-​082 War­sza­wa
z do­pi­skiem na ko­per­cie: Pro­gram Pol­sko – Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży

7.Wer­sje elek­tro­nicz­na i pa­pie­ro­wa wnio­sku muszą być iden­tycz­ne.
8.Wer­sja pa­pie­ro­wa wnio­sku musi być wy­sła­na w dniu prze­sła­nia wer­sji elek­tro­nicz­nej.
9.Wnio­ski do­star­czo­ne oso­bi­ście nie będą przyj­mo­wa­ne.
10.Wnio­ski za­wie­ra­ją­ce błędy for­mal­ne lub me­ry­to­rycz­ne nie będą roz­pa­try­wa­ne.
11.In­for­ma­cje o wy­ni­ku na­bo­ru będą udzie­la­ne od 17 lu­te­go 2011 r.
Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o za­sa­dach Pro­gra­mu znaj­du­ją się w za­kład­ce

Materiały

Facebook Comments

Kobieta. Foto dokumentalistka. Absolwentka warszawskiej etnologii. Aktualnie studiuje fotografie prasową na UW. Zajmuje się tożsamością, stosunkami i dialogiem międzykulturowym. Z chęcią podejmuje trudny temat wykluczenia społecznego i dewiacji. Na co dzień walczy o równouprawnienie i tolerancję.

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY