Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Cecilia Malmström

Wspólna polityka azylowa UE staje się rzeczywistością

Państwa europejskie mają prawny i moralny obowiązek zapewnienia ochrony i wolności uchodźcom z naszego kontynentu i spoza niego: Unia Europejska przyjęła właśnie pakiet istotnych reform ustawodawczych, które lepiej zagwarantują prawa osób potrzebujących schronienia przez prześladowaniami. Na mocy tych aktów zostanie wprowadzony wspólny europejski system azylowy.

Cecilia Malmström, Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, Strasbourg, Październik, 2011, autor: European Parliament , źródło:  ec.europa.eu

Cecilia Malmström, Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, Strasbourg, Październik, 2011, autor: European Parliament , źródło: ec.europa.eu

Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada od lat prowadziły prace nad stworzeniem kompleksowych ram prawnych dotyczących traktowania osób ubiegających się o azyl. Ostatnie porozumienie dotyczące reformy unijnego systemu azylowego jest ważnym osiągnięciem – chlubnym świadectwem woli politycznej i determinacji podmiotów zaangażowanych w prawie pięć lat negocjacji, które często były trudne. Przypomina nam ono, że fundamentem Unii Europejskiej są wartości obejmujące poszanowanie praw człowieka i rządów prawa. Dowodzi również, że nawet w czasach kryzysu gospodarczego propagowanie prawa do azylu leży w centrum unijnych wysiłków zmierzających do budowy przestrzeni wolności i sprawiedliwości.

Dotychczas nasza polityka azylowa była obarczona wadami i charakteryzowała się nie do końca wypracowaną strukturą. Uderzające różnice w odniesieniu do rozstrzygania wniosków o azyl na terytorium Unii Europejskiej, warunków materialnych, w których przyjmowane są osoby ubiegające się azyl i praw proceduralnych, które są im przyznawane, podważały wiarygodność i skuteczność naszego systemu azylowego.

Mechanizm ten jest niesprawiedliwy zarówno dla osób ubiegających się o azyl, jak i państw je przyjmujących; i jest to jeden z głównych powodów, dla których niewielka liczba państw członkowskich przyjmuje nieproporcjonalnie duży odsetek łącznej liczby osób ubiegających się o azyl. W Unii Europejskiej 70% wniosków o azyl jest składanych jedynie w pięciu państwach członkowskich — w tym dużych, takich jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania oraz mniejszych, takich jak Belgia i Szwecja.

Na ramy prawne, które właśnie przyjęliśmy, składają się szczegółowe wspólne przepisy wprowadzające jasne kryteria, które należy stosować przy ocenie wniosków o azyl, bardziej skuteczne procedury i lepsze warunki przyjmowania osób ubiegających się o azyl.

Szczególne gwarancje zostały wprowadzone dla osób wymagających szczególnej troski, zwłaszcza małoletnich oraz ofiar tortur i przemocy; wyraźnie również stwierdzono, że państwa członkowskie powinny unikać zatrzymywania osób ubiegających się o azyl.

W przypadku osób, których wnioski zostały przyjęte, a zatem przyznano im międzynarodową ochronę, nowe przepisy harmonizują korzyści, które przysługują im dzięki uzyskaniu tego statusu, szczególnie w kontekście wzmocnienia prawa pobytu i łatwiejszego dostępu do zatrudnienia i opieki zdrowotnej.

Obecnie zmiany te powinny być wdrożone na terytorium Unii w celu zapewnienia, by wspólne standardy były stosowane w praktyce. W nadchodzących latach nasze wysiłki skoncentrują się na praktycznych środkach zapewniających wysokie standardy w całej Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest zobowiązana nie tylko do stania na straży wartości ludzkich w odniesieniu do jej obywateli, ale również do odgrywania roli wiodącego członka społeczności międzynarodowej przyjmującego tych, którzy potrzebują schronienia przed prześladowaniami i konfliktami. Mamy obowiązek traktować w sposób humanitarny każdą osobę – i jeżeli te osoby są uprawnione do ochrony – zaproponować im w perspektywie godziwe życie oraz szansę wniesienia wkładu do europejskiego społeczeństwa. Jestem przekonana, że wspólna europejska polityka azylowa, którą właśnie uzgodniono, pomoże urzeczywistnić te dążenia.

Przydatne linki:

Cecilia Malmström’s website
Follow Commissioner Malmström on Twitter
DG Home Affairs website
Follow DG Home Affairs on Twitter

Cecilia Malmström jest komisarzem Unii Europejskiej odpowiedzialnym za sprawy wewnętrzne.

Facebook Comments
Cecilia Malmström

Cecilia Malmström is a Swedish politician currently serving as European Commissioner for Home Affairs in the Barroso Commission. Member of the Liberal People's Party, which is a represented by the A.L.D.E. in the European Parliament.

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY