Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Reformy, które pomogą reanimować Ukrainę

Projekt pod tytułem „Reanimacyjny pakiet reform” został zaprezentowany w Kijowie przez wiodących ukraińskich ekspertów i działaczy społecznych. Jego inicjatorowie są przekonani, iż nadszedł czas, kiedy energia protestów powinna zostać przekierowana z Majdanu na konstruktywne cele.

Презентація проекту. Фото: Ольга Консевич

Prezentacja projektu. Zdjęcie: Olga Konsewycz

Nieprzezwyciężone zło

Niezależny ekspert Dmytro Kotlar opowiedział o opracowywanej w ramach inicjatywy reformie antykorupcyjnej. – Korupcja to zło, którego żaden kraj nie zdołał w pełni pokonać, jednak można je zredukować do minimum. Świat już ma gotowe przepisy. Powinniśmy je tylko zastosować, – mówi. Zdaniem Kotlara, do walki z korupcją niezbędne są trzy rzeczy: wola polityczna, zapobieganie korupcji i nieuniknioność kary.

– Obecnie powinniśmy zatroszczyć się o przyzwoitość w sferze sprawozdawczości w sektorze publicznym. Moim zdaniem, wymaga to rewizji wszystkich praw, związanych z zapobieganiem korupcji, i uchwalenia nowych ustaw. Trzeba udoskonalić mechanizmy uregulowania konfliktu interesów, deklarowania mienia. Warto byłoby powołać Komisję Narodową ds. Przyzwoitości lub Komisję Narodową ds. Zapobiegania Korupcji, – mówi ekspert.

Dmytro Kotlar przypomniał również o problemie nieprzejrzystości partyjnych finansów. – Prywatny sektor należy odseparować od polityki, aby kapitał prywatny nie miał wpływu na procesy polityczne. W tym celu należy przeprowadzić reformę finansów partyjnych, wprowadzając państwowe finansowanie partii politycznych, – zaznaczył Kotlar.

Według niego należy również: zlikwidować państwowy monopol na informację, zapewnić przejrzystość budżetom lokalnym, wprowadzić odpowiedzialność za nielegalne wzbogacenie się. – Posiadanie przez funkcjonariusza publicznego mienia, którego pochodzenia ze źródeł legalnych nie jest w stanie udowodnić, powinno być wystarczającą podstawą do pociągnięcia go do odpowiedzialności. Należy powołać nową instytucję – Biuro Antykorupcyjne, które będzie się zajmowało sprawami korupcyjnymi wysokich rangą urzędników, – wyjaśnił ekspert.

Reformowanie ministerstw

Wiktor Tymoszczuk, ekspert Centrum Reform Politycznych i Prawnych, zaprezentował wizję zmian, które należy przeprowadzić w sektorze administracji publicznej. – Dzisiaj możemy jedynie współczuć nowym ministrom. Ministerstwa obecnie nie są w stanie promować reformy. Przez wiele lat korpus służby cywilnej był niszczony, teraz brakuje nam profesjonalistów. Jeśli chodzi o władzę wykonawczą, to trzeba zreformować ministerstwa w ten sposób, żeby na czele aparatów ministerstw stali profesjonalni funkcjonariusze publiczni, – mówi Pan Tymoszczuk.

Jego zdaniem, należy zapewnić przejrzystość działań rządu. – Przede wszystkim trzeba przywrócić taki instrument, jak komisje rządowe. Rada nie przewidziała ich w nowej ustawie o Gabinecie Ministrów. W rzeczywistości członkowie rządu nie kontaktują się ze sobą, dlatego decyzje lobbystów są przeprowadzane bez trudu, – ostrzega ekspert.

Wiktor Tymoszczuk akcentuje na tym, że wszystkie nowe ustawy o Gabinecie Ministrów, organach centralnych i lokalnych, przegłosowane przez Radę Najwyższą Ukrainy, wymagają doskonalenia. – Szczególną uwagę należy zwrócić na reformę służby cywilnej, ponieważ nowa ustawa uzyskała negatywną ocenę programu unijnego SIGMA (Wsparcie dla doskonalenia zarządzania i managementu – aut.). Należy skasować system preferencji emerytalnych dla przedstawicieli służby cywilnej. Podstawowym instrumentem zaangażowania profesjonalnej kadry powinno być wynagrodzenie za pracę. W systemie służby cywilnej powinna powstać nowa komórka na wzór Wyższej Rady Sprawiedliwości dlatego, żeby formować wyższy korpus służby cywilnej, – uważa mówca.

Ekspert zachęca do rozbudowy reformy świadczeń administracyjnych, przekazywania większych kompetencji samorządowi lokalnemu, jak najszybszego zrewidowania ustawy o rejestrze demograficznym i dowodach tożsamości. – Zakłada ona 400 mln hrywien. Zamiast tego możemy uchwalić europejską ustawę o dokumentach tożsamości, – mówi Tymoszczuk.

Wybory i rozwój regionów

Switłana Kononczuk, ekspert Ukraińskiego Niezależnego Centrum Badań Politycznych, zwraca uwagę na konieczność reformowania prawa wyborczego. – W ciągu ostatnich 4 lat wybory traktowano jako możliwość zapewnienia sobie dalszego panowania, a nie jako instrument realizacji woli wyborców. Ustawodawstwo w sposób konsekwentny uzupełniane było różnego rodzaju schematami, umożliwiającymi osiąganie w zupełnie legalny sposób kontrolowanych wyników. Pierwszorzędne nasze zadanie polega na tym, aby wyeliminować wszystkie te „punkty zaczepienia”, – uważa Pani Switłana.

Ekspert wymieniła również ustawę o ogólnoukraińskim referendum. W zeszłym roku ustawa ta została poddana ostrej krytyce przez Komisję Wenecką. – Pracujemy nad nową redakcją dokumentu. Proszę parlament o skasowanie obowiązującej dziś ustawy o ogólnoukraińskim referendum. Lepiej mieć lukę prawną, niż narażać się na ryzyko zastosowania tej ustawy, umożliwiającej powszechną falsyfikację rezultatów objawienia woli, – podsumowała Switłana Kononczuk.

Експерти обговорюють пропозиції. Фото: Ольга Консевич

Eksperci omawiają propozycje. Zdjęcie: Olga Konsewycz

Anatolij Tkaczuk, dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego, skrytykował obecną politykę regionalną. – Ukraina nie miała dotychczas państwowej polityki regionalnej. Mamy dwa pokazowe regiony. Autonomiczna Republika Krym, która w latach 2010-2011 uzyskała prawie 50% wszystkich subwencji państwowych przeznaczonych na rozwój regionalny, oraz obwód doniecki, który w latach 2012-2013 również otrzymał blisko 50% subwencji. Regiony te zademonstrowały minimalne poparcie dla idei ukraińskiej państwowości, – zaznaczył.

Zdaniem eksperta, wszędzie na terenach Ukrainy trzeba budować wspólną przestrzeń ukraińską, prowadząc w tym samym czasie decentralizację. – Jak najwięcej zasobów, kompetencji i odpowiedzialności należy przekazać na poziomy, znajdujące się blisko ludzi. Decentralizacja niweluje federalizację i wyzwala energii mas. Ludzie uzyskują możliwości do wyboru władz dysponujących kompetencjami, zasobami i odpowiedzialnością, – twierdzi Anatolij Tkaczuk.

Ekspert przypomniał również o potrzebie reformowania samorządu lokalnego. Jego zdaniem, władze państwowe (na szczeble rejonowym i miejskim) powinny przekazać swoje kompetencje terytorialnym wspólnotom.

Sądy, milicja, biznes

Andrij Skipalśkyj, prezes zarządu Centrum Przedstawicielstwa Obywatelskiego „Życie”, analizuje problem uczciwości ukraińskich sądów. – Powinniśmy przeprowadzić reformę dotyczącą dyscyplinarnej odpowiedzialności sędziów, prawodawstwa procesowego. Sądy muszą zostać bardziej dostępne, – uważa ekspert. Jego zdaniem, zreformować należy również sam mechanizm powoływania Trybunału Konstytucyjnego. – Być może, sędziowie powinni być nominowani przez Konwent Seniorów, byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, – mówi Pan Skipalśkyj.

Ekspert z Centrum Reform Politycznych i Prawnych, Ołeksandr Banczuk, zaproponował „recepty” na zreformowanie organów ochrony prawnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Według niego, o skuteczności reform zadecydują trzy „D”: depolityzacja, demilitaryzacja i decentralizacja. – Milicję trzeba przemianować na policję, a jej działalność musi być przejrzysta. Rekrutacja powinna odbywać się w drodze konkursu. Do komisji konkursowych należy powołać przedstawicieli organizacji pozarządowych, – powiedział ekspert.

Презентація відбулась у креативному просторі «Часопис». Фото: Ольга Консевич

Prezentacja odbywała się w Przestrzeni Kreatywnej „Czasopys”. Zdjęcie: Olga Konsewycz

Biznesmen Oleh Macech zauważył, że na dobrobyt Ukraińców i kształtowanie klasy średniej wpływ będzie miała reforma podatkowa. Charakter stosunków między przedsiębiorcami a organami skarbowymi powinien ulec zmianom, administrowanie podatkami należy uprościć, a wypłaty wyprowadzić z szarej strefy.

Pytanie polega na tym, jak donieść wszystkie te propozycje do władzy. Kierownik programów Niezależnego Ukraińskiego Centrum Badań Politycznych, Maksym Łacyba, powiedział, iż w ramach tej inicjatywy społeczeństwo ogłasza „dżihad prawny”. – W najbliższym czasie w Radzie Najwyższej Ukrainy planujemy spotkanie z przedstawicielami wszystkich frakcji politycznych. Zwrócimy się z prośbą o powołanie międzyfrakcyjnej grupy wsparcia reform. Zamierzamy również zaprezentować nasze reformy na posiedzeniu Gabinetu Ministrów. Równolegle spotykamy się już z niektórymi ministrami, – relacjonuje Pan Łacyba.

Celem biegłych reprezentujących różne branże i uczestniczących w inicjatywie „Reanimacyjny pakiet reform”  jest nawiązanie kontaktu między społeczeństwem a władzą. W związku z tym zostały opracowane projekty reform w 13 różnych kierunkach. Dla 7 najważniejszych z nich przygotowywane już są projekty ustaw, a jeszcze 5 wymagają doskonalenia i omówienia.

Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Ludmiła Slesariewa

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY